Direct hulp aanvragen


Wat heeft u nodig?

ACTUEEL BELEIDSPLAN VAN DE HULPKRING

 

HET WERK DAT DE HULPKRING DOET

Het werk dat de stichting doet bestaat uit het door vrijwilligers verlenen van overbruggende of aanvullende hulp in die situaties waar andere instellingen of instanties (nog) niet kunnen ​​helpen, alsmede het bevorderen van de samenwerking tussen organisaties, instellingen en groeperingen in de gemeente Leek, die op de één of andere manier de sociale hulpverlening tot doel hebben en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

DE MANIER WAAROP DE HULPKRING GELD WERFT

De Hulpkring ontvangt in een jaarlijks subsidie van de gemeente Westerkwartier. Incidenteel ontvangt de Hulpkring giften. Verder buigt het bestuur zich over andere manieren om fondsen te werven.

 

HET BEHEER VAN HET VERMOGEN VAN DE HULPKRING

Het vermogen van de Hulpkring wordt beheerd  middels een lopende (betaal)rekening.  Er wordt een jaarrekening en een verslag gepresenteerd op de jaarvergadering.

 

DE BESTEDING VAN HET VERMOGEN VAN DE HULPKRING

Het vermogen van de Hulpkring wordt besteed aan kantoor- huur- en bankkosten, telefoon/internet-abonnement, fruit/bloemen bij ziekte van een vrijwilliger en aan de organisatie van diverse bijeenkomsten voor de vrijwilligers, waaronder Vriendschappelijk Huisbezoek en de jaarvergadering. In december ontvangen alle vrijwilligers van De Hulpkring een kerstpakket en wordt er een vrije kerstinloop georganiseerd.

25