Direct hulp aanvragen


Wat heeft u nodig?

 

  

  JAARVERSLAG 2016
 Algemene Vrijwilligers Hulpdienst
de HulpkringLeek

​ 

 

De Hulpkring vormt de grootste  vrijwilligersorganisatie in Leek op het gebied van ondersteuning. Wanneer je je realiseert dat ruim 300 cliënten gemiddeld twee keer per jaar gebruik maken van de diensten en daarnaast op zo'n 40 adressen (soms wekelijks) een vriendschappelijk bezoekje wordt gebracht, dan besef je iets van de impact van het werk dat we met elkaar verzetten. Voor velen maken onze vrijwilligers door hun inzet het verschil. En daar mogen we met elkaar best trots op en dankbaar voor zijn!

Wat mij opvalt is dat de motivatie onder de vrijwilligers hoog is. Het werk wordt met enthousiasme gedaan. Onze vrijwilligers beleven het vaak als '​het kost energie maar levert ook energie op'. ​ Beide, cliënt en vrijwilliger, genieten van de geboden hulp. Bij het vriendschappelijke huisbezoek ontstaan vaak hechte banden. De cliënt merkt dat er echte aandacht en tijd is, zodat hij/zij al gauw zijn (levens)verhaal met de vrijwilliger kan en durft te delen. In een tijd waarin ieder het druk heeft en familie soms ver weg woont is dat kostbaar en waardevol. Maar ook het klaar staan voor een klusje, vervoer naar het ziekenhuis en/of samen boodschappen doen betekenen heel veel.

Over twee jaar is de gemeente Leek opgegaan in de gemeente Westerkwartier. Ongetwijfeld gaat dat gevolgen meebrengen voor de vrijwilligersorganisaties en hun activiteiten. Er zal op gemeentelijk niveau bekeken worden of meer samenwerking mogelijk is. Het bestuur oriënteert zich momenteel op de kaart van vrijwilligersorganisaties in het Westerkwartier. Insteek daarbij is samenwerking en geen fusie. We gaan ons ervoor inzetten dat het werk voor de vrijwilligers zo ongestoord mogelijk kan voortgaan. En dat de kwaliteit en inzet van het werk voor de cliënten behouden blijft. Want daar gaat het om: ​' er zijn voor de cliënten'.
​Ook het komende jaar daarbij veel enthousiasme, voldoening en voorspoed gewenst.

Henk Cornelissevoorzitter Hulpkring

 

​                          INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD
Hoofdstuk 1     Algemeen
1.1   Naam en vestiging
1.2   Doelstelling
1.3   Samenstelling bestuur per 31 december 2016
1.4   Vergaderingen
1.5   Vrijwilligers
1.6   Cliënten
​1.7   Adviseurs
​1.8    ANBI-status

Hoofdstuk 2    Activiteiten
2.1   Telefoonwacht
2.2   Vriendschappelijk Huisbezoek
2.3   Projectbegeleiding (ouderen)vervoer naar dagbehandeling c.q.
​        dagopvang Stichting Vredewold
2.4    Klussendienst
2.5    Overige activiteiten

Hoofdstuk 3    Publiciteit
3.1   Flyers
3.2   De BijBlijver


Hoofdstuk 4    Externe contacten
4.1   Gemeente Leek
4.2   Andere instanties/instellingen

Hoofdstuk 5    Actiepunten voor 2017
Hoofdstuk 6    Financieel jaaroverzicht 2016 

Hoofdstuk 1    ALGEMEEN
1.1    Naam en vestiging
         De Stichting Algemene Vrijwilligershulpdienst
          ‘de Hulpkring’ is gevestigd te 9351 KP Leek aan de Oldenoert 32
,
​          tel. 0594-514232.
Ten behoeve van haar werkzaamheden huurt de Stichting ruimte in dienstencentrum De Schutse te Leek.

1.2    Doelstelling

         Met haar werkzaamheden wil de Stichting het volgende bereiken:
          *    het door vrijwilligers verlenen van overbruggende of aanvullende 
               hulp in die situaties waar andere instellingen of instanties (nog)
​               niet kunnen helpen;
          *    het bevorderen van de samenwerking tussen organisaties,
​                instellingen en groeperingen in de gemeente Leek, die op één of 
              andere manier de sociale hulpverlening tot doel hebben;
​          *    het verrichten van alle verdere handelingen die met het
​               vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
​                bevorderlijk kunnen zijn.

1.3    Samenstelling bestuur per 31 december 2016
​        
Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
          De vertegenwoordiging is statutair geregeld. 
          Het bestuur bestaat per 31 december 2016 uit:

         Henk Cornelisse            voorzitter
​         Harke Winter                 secretaris
​         Henny Evenhuis            penningmeester
         Riek Speelman              lid; coördinator Vriendschappelijk  
​                                               Huisbezoek 
         Maria Maat                    lid; afgevaardigde van de
​                                               telefoonwachten
​         vacant                           coördinator Begeleiding Vervoer
​                                               Dagbehandeling
​         Thea Bouius                  lid namens de Diaconie van de
​                                               Protestantse Gemeente Leek-Oldebert
​          Zweitse van der Wal     lid; afgevaardigde van de klussendienst
​          Gina Laffra                    lid; coördinator chauffeurs

​          
1.4    Vergaderingen
         Het bestuur kwam gedurende dit verslagjaar 8 maal bijeen.
​         De jaarvergadering van ‘de Hulpkring’ werd gehouden op 14 april
​         2016.

1.5    Vrijwilligers
        
De vrijwilligers van de Hulpkring ondertekenen bij aantreden een
​         vrijwilligerscontract waarin o.a. de plicht tot geheimhouding, het   
​         verbod om goederen en/of financiële middelen aan te nemen in het
​         kader van het vrijwilligerswerk, is opgenomen.
​         Tevens zijn de vrijwilligers hiermee verzekerd via de VNG
​         vrijwilligerspolis van de gemeente Leek. De Hulpkring hanteert een
​         Lief en Leed-regeling, waarin o.a. attenties bij jubilea, afscheid en
         ziekte zijn vastgelegd.
         Op 31 december 2016 stonden er 106 vrijwilligers ingeschreven.


De vrijwilligers zijn ingedeeld in sectoren die te maken hebben met het soort vrijwilligerswerk dat zij verrichten.

De volgende onderverdeling wordt gebruikt:
*  Telefoonwacht
​*  Vriendschappelijk Huisbezoek
*  Begeleiding Vervoer Dagbehandeling
​*  Chauffeurs
​*  Klussendienst


Onkosten- en/of reiskostenvergoedingen
Het toekennen van een onkosten-c.q. reiskostenvergoeding is meerdere malen een punt van discussie geweest. Dit zou een grote aanslag betekenen op het financiële vermogen van de Hulpkring. Vergoedingen worden voldaan uit de door de Gemeente Leek verstrekte subsidie. Het dagelijks bestuur is dan ook, na uitvoerig overleg, tot de conclusie gekomen dat, gezien de beperkte financiële middelen, het niet verstandig is deze vergoedingen aan de vrijwilligers toe te kennen. Het bestuur behoudt zich evenwel het recht voor in zeer bijzondere gevallen van dit besluit af te wijken.


1.6     Cliënten
Op 31 december 2016 stonden er 320 cliënten ingeschreven.

1.7    Adviseurs
Het bestuur van de Hulpkring wordt geadviseerd en ondersteund door 2 professionele adviseurs, te weten Gerard Kosse (Sectormanager Welzijn Vredewold) en Tineke Turksema (Ouderenadviseur/Mantelzorgconsulent).
 

​1.8    ANBI-status
Eén van onze vrijwilligsters met een uitkering van het UWV kreeg te horen dat ze moest stoppen met het werk voor de Hulpkring. Zo niet dan zou haar uitkering worden gestopt. Vrijwilligerswerk met behoud van uitkering is toegestaan bij een instelling die de ANBI-status heeft. Daarom hebben we die aangevraagd. Met terugwerkende kracht is deze verleend per 1 januari 2016. Van nu af aan staat het ANBI-logo op onze site.


Hoofdstuk 2     ACTIVITEITEN
2.1    Telefoonwacht
De telefoonwachten zijn verantwoordelijk voor het aannemen van de hulpaanvragen en het koppelen van een vrijwilliger aan de hulpaanvrager. In 2016 waren er 7 telefoonwachten actief en vergaderden zij 7 maal.
Zij zitten per toerbeurt op kantoor van maandag tot en met vrijdag, ‘s morgens tussen 09.00 en 10.30 uur.
De telefoonwachten bemiddelen bij hulpaanvragen voor:
​*  Vervoer, inclusief begeleiding
*  Boodschappen, oppassen, etc.
*  Informatieverschaffing
*  Doorverwijzing naar andere organisaties c.q. instellingen


De telefoonwacht verwerkt ook aanvragen voor de volgende voorzieningen: klussendienst, vrijwillige palliatieve en terminale ondersteuning, bezoekdienst "Voor ik Vergeet".  Al deze diensten vallen onder de verantwoordelijkheid van Stichting Dienstencentrum Leek. Van deze producten zijn inschrijfformulieren voorhanden.
Tevens kan de Hulpkring mensen de weg helpen te vinden naar professionele hulpverleningsinstanties. Een afgevaardigde van de telefoonwacht maakt deel uit van het bestuur van de Hulpkring.


In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal hulpaanvragen die behandeld zijn door de telefoonwacht in 2016. Ter vergelijking zijn bovendien de resultaten van de 2 voorgaande jaren opgenomen.

  2016 2015 2014
Vervoer (inclusief begeleiding) 304 317 396
Pers. beg. boodschappen 95 48 15
Inlichtingen -- 50 26
klussendienst 290 95 0
Doorverwijzing 32 67 21
TOTAAL 721 546 458

Ook in 2016 heeft de Hulpkring prettig samengewerkt met Stichting Ouderenvervoer Leek. Het kwam regelmatig voor dat vervoersaanvragen moesten worden verricht met een rolstoelbus. In die situaties bestaat er met de Hulpkring de afspraak dat het Ouderenvervoer dit vervoer voor ons verricht.

2.2    Vriendschappelijk Huisbezoek
Op 1 januari 2005 is er officieel een aanvang genomen met het project Vriendschappelijk Huisbezoek. Vanaf 1 januari 2008 is het integraal onderdeel van de dienstverlening van de Hulpkring. Vriendschappelijk Huisbezoek heeft als doel het gevoel van eenzaamheid bij de hulpaanvrager weg te nemen of te verminderen. De afweging welke mensen in aanmerking komen, wordt door de coördinator, op basis van een intakegesprek, gemaakt. Verder werft en begeleidt de coördinator de vrijwilligers. De coördinator maakt deel uit van het bestuur van de Hulpkring.
In 2016 is er 1 vrijwilligersvergadering geweest, die werden voorbereid door de coördinator. Naast deskundigheidsbevordering heeft deze bijeenkomst ook het doel om met elkaar ervaringen uit te wisselen.
​Nieuwe cliënten worden aangemeld door de ouderenadviseur, door familie of ze melden zichzelf aan.

De resultaten (peildatum 31 december 2016):

  2016 2015 2014
Cliënten in begeleiding 40 45 48
Aantal vrijwilligers 36 37 39


2.3    Projectbegeleiding (ouderen)vervoer naar dagbehandeling
​         c.q. dagopvang Stichting Vredewold

Op 1 januari 2012 is dit project officieel gestart en is integraal onderdeel van de Hulpkring. Genoemd project houdt in dat hulpbehoevende ouderen persoonlijk worden begeleid bij het vervoer van huis naar de dagbehandeling of dagopvang van zorgcentrum Vredewold. Als gevolg van dementie of een psychische stoornis bestaat de reële mogelijkheid dat zich tijdens dit vervoer onveilige situaties voordoen. Daarom wordt aan het vervoer een begeleider toegevoegd, zodat de veiligheid tijdens het vervoer wordt gewaarborgd en de chauffeurs zich op hun eigenlijke taak kunnen richten.
Het vervoer naar Vredewold start elke werkdag ‘s morgens om 8.30 uur op locatie; daar wordt bepaald op welke auto de begeleiding nodig is.
Bij terugkeer op Vredewold is het wenselijk, ter bevordering van het contact, nader kennis te maken met de cliënten tot ca. 11.00 uur.
Een coördinator werft en begeleidt de vrijwilligers en maakt deel uit van het bestuur van de Hulpkring.
In 2016 waren er 15 vrijwilligers actief. Er zijn 2 vrijwilligersbijeenkomsten geweest, voorbereid en onder leiding van de coördinator, die naast deskundigheidsbevordering ook ten doel hebben om ervaringen uit te wisselen.
Ook in 2016 heeft het nut van deze begeleiding zich nogmaals bewezen en heeft zich ontwikkeld tot begeleiding van huis naar de Dagbesteding en vice versa door 2 vrijwilligers per dag bij 5 dagen in de week. Door (gering) verloop bij de vrijwilligers blijft werving van vrijwilligers aan de orde, met name voor de middagbegeleiding.


2.4    Overige activiteiten
Kerst 2016

Op 14 december jl. is er een vrije kerstinloop georganiseerd voor alle vrijwilligers van de Hulpkring. ‘s Middags kon men van 16.00-17.30 uur zich voor een hapje en een drankje melden in De Schutse, terwijl men ondertussen van de gelegenheid gebruik kon maken om even gezellig met elkaar te praten en eventueel kennis te maken met andere vrijwilligers. Ongeveer 70% van de vrijwilligers had zich hiervoor aangemeld.
Na afloop stond voor iedereen een kerstpakket klaar. Dit jaar is gekozen voor een doos met typische kerstlekkernijen, gemaakt door een warme bakker uit Zevenhuizen. De reacties hierop waren zeer positief De kerstpakketten die niet werden meegenomen of later werden opgehaald zijn door vrijwilligers van de Hulpkring alsnog bij de mensen bezorgd.


Hoofdstuk 3    PUBLICITEIT
3.1    Flyers
Om de Hulpkring blijvend onder de aandacht van een breder publiek te brengen zijn eind 2014 nieuwe flyers ontworpen, waarbij de layout een frissere uitstraling heeft gekregen.
3.2    De BijBlijver
In 2016 heeft de Hulpkring 3 maal geadverteerd in het senioreninformatieblad De BijBlijver.
Tevens zijn er met enige regelmaat kleine artikelen m.b.t. de activiteiten van de Hulpkring in plaatselijke regionale bladen.Hoofdstuk 4    EXTERNE CONTACTEN
4.1    Gemeente Leek
Jaarlijks wordt een subsidieaanvraag ingediend welke, na toetsing, ook dit jaar werd toegekend. De door de gemeente in 2016 aan de Hulpkring verstrekte subsidie bedroeg €6.263,-- (zie ook Hoofdstuk 6). In verband met de ‘kanteling’ is de verwachting dat de Gemeente vaker een beroep zal doen op de Hulpkring. 
4.2    Andere instanties/instellingen
De aanwezigheid van de Hulpkring binnen De Schutse levert korte lijnen op van en naar de verschillende diensten en andere instanties c.q. instellingen.

De receptie van het Dienstencentrum kan in voorkomende gevallen als achterwacht voor de telefoonwacht fungeren.
 

Hoofdstuk 5    ACTIEPUNTEN VOOR 2016
De Hulpkring heeft voor dit jaar de volgende acties gepland:
*  Blijvend actualiseren en bijhouden van de website
*  Contact houden met de Wmo-consulentes in verband met de nieuwe 
    Participatiewet 
*  Cursus gesprekstechnieken voor telefoonwachten
​*  Volgen van ontwikkelingen i.v.m. de fusie van de 4  
    Westerkwartiergemeenten.​Hoofdstuk 6   FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

  ​BEGROTING   ​WERKELIJK
Huur kantoor "De Schutse €  2.800,00   €  2.500,00
Kwartaalkosten Rabo €     150,00   €     162,79
Telefoon/Website €     550,00   €     299,35
Zaalhuur verg+catering €     750,00   €     518,60
Onk.jaarvergadering april €     350,00   €     101,69
Bestuurskosten €     350,00   €     300,00
Onk.vrijw. buiten Leek €    650,00   €      --,--
PR drukwerk/adv./admin. €     450,00   €      306,70
Vrijwilligerskosten €  1.850,00   €  1.715,80
Onvoorzien (comp.+prog) €     950,00   €       --,--
MEZZO vrijw.-verzekering €     150,00   €       --,--
       
  €  9.000,00   €  5.934,93
       
​SALDO-OVERZICHT Ontvangsten   Uitgaven
per 1 januari 2015 €  2.096,64    
Subsidie over 2015 €  5.963,00    
rente ontv. in 2015 €       11,56    
Gift NN €  1.500,00    
Gifyt collectebus PGLO €  1.208,91    
Bijdrage klussendienst €     837,25    
Resitutie tel./Rabo onk. €       22,73    
  ​€ 12.922,92 uitgaven ​€  9.106.68
    Saldo 1-1-2017 € 3.816.24

Aantekening: 
In 2016 betaald: Aanschaf computer//achterstand/telefoonkosten/
zaalhuur/Kerstbijeenkomst.

  

 

 

 

25